Trefwoordenlijst

Hier komt de trefwoordenlijsten van iedereen

Laura Verhaeghe - Dwangstoornis

Cognitieve gedragstherapie Behandelmethode die zich richt op de verandering van storende denkpatronen.
Comorbiditeit Het gelijktijdig vóórkomen van verschillende stoornissen bij één patiënt.
Disfunctie Gestoorde functie.
Epidemiologisch Een epidemie of epidemieën betreffend.
Evidence based Oordeelkundig, gebaseerd op wetenschappelijke feiten.
Executieve functies Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Het verwerken van informatie, plannen van gedrag.
Neuropsychologie Tak van de psychologie die zich bezighoudt met de relatie tussen zenuwstelsel en psychische processen.
Obsessie Dat wat obsedeert, gedachte, voorstelling die iemand vervolgt = dwangvoorstelling, dwanggedachte, dwangverschijnsel
OCS Obsessief compulsieve stoornis = dwangneurose
Premonitory urge Dreigende behoefte
Pognose Voorspelling omtrent het verdere verloop van een ziekte.
Psychopathologie Wetenschap die de ziekten van de geest bestudeert.

Maud Verhelst - Borderline

Anticonceptie Alle methoden die ten doel hebben de bevruchting bij geslachtsgemeenschap zoveel mogelijk te voorkomen.
Conformistisch Conventioneel.
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Het doel van de DSM is om onderlinge vergelijking van (groepen) patiënten mogelijk te maken door ondubbelzinnige definities op te stellen waaraan iemand moet voldoen om in een bepaalde groep te vallen. De DSM doet vooral uitspraak over de belemmering in het dagelijks functioneren.
Epidemiologie De wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
Mixed modelling Statistisch model dat zowel vaste effecten en rand effecten weergeeft. Wordt vooral gebruikt in fysieke, biologische en sociaalwetenschappelijke context.
Multi groep confirmatieve factoranalyse (CFA) CFA is een vaak gebruikte methode wanneer onderzoekers een bepaalde veronderstelling hebben over de indeling van items in één of meerdere subtests en willen onderzoeken of deze indeling ook wordt ondersteund door verzamelde onderzoeksgegevens.
Ordinaal Een ordinaalgetal of ordinaal geeft de positie van een element in een rij van elementen aan.

Elien Verbeke - Anorexia Nervosa

Ambulant Geen vaste standplaats hebbend, heen en weer trekkend.
Chronisch Langdurig, slepend.
Cognitie Het vermogen iets te leren.
Eclectisch Het beste uitkiezend
Egosyntoon Horend bij zichzelf.
Elekytolyten stoornis Abnormaal lage bloedkaliumspiegel
Etiologie Onderdeel van de pathologie dat zich bezighoudt met de oorzaken van de ziekten
Follow-up voortgezette observatie, periode van controle
Ineffectiviteit Zonder goed resultaat, zonder de uitwerking die je wil
klinisch Op ziekteverschijnselen betrekking hebbend die bij het onderzoek van een patiënt direct blijken
Laxantia Laxeermiddelen
Poliklinisch Betrekking hebbend op een afdeling van een ziekenhuis, waar patiënten behandeld worden die niet zijn opgenomen
Prognose Uitspraak omtrent het vermoedelijke verloop van iets, voorspelling
somatisch Lichamelijk, op het lichaam werkend.
Suïcide Het beëindigen van je eigen leven
Kimberly Vincke- verslavingen
Aandoening Ziekelijke toestand, gewaarwording, ontroering
Afhankelijkheid Situatie dat je hulp van anderen nodig hebt.
Afkicken Een ontwenningskuur ondergaan, van een verslaving afkomen.
Afwijkend gedrag Gedrag dat van de gevestigde maatschappelijke normen, regels, maatstaven of verwachtingen afwijkt.
Al abstinent Iemand die zich onthoudt, m.n. van het gebruik van alcohol
Alcoholisme Het verslaafd zijn aan alcohol
Ambulante Niet bedlegerig, geen vaste standplaats hebbend
Anmnese Wat een patiënt mbt. de voorgeschiedenis van zijn ziekte kan vertellen
Barrière Figuurlijk onoverkomenlijke belemmering om een bepaald doel te bereiken
Benzodiazepinen Synthetisch gebreide stof die o.a. gebruikt wordt als tranquillizer en slaapmiddel
Bupropion (Zyban) Een geneesmiddel
Cliënten Een klant
Contra-indicaties Aanwijzing of omstandigheid die pleit tegen het nemen van een bepaalde maatregel, het voorschrijven van een geneesmiddel.
Co-morbiditeit In het bijzonder verschijnsel dat een patiënt tegelijkertijd twee of meer ziekten heeft, waarbij een relatie bestaat tussen de verschillende aandoeningen
Deviant gedrag Gedrag dat van de gevestigde maatschappelijke normen, regels, maatstaven of verwachtingen afwijkt.
Europan Addiction Severity Index Europese verslaving strengheid index
Farmacologische ondersteuning Behorend tot, betrekking hebben op de farmacologie of de toepassing daarvan, uit het oogpunt daarvan
Follow-up Actie die op een activiteit, actie, onderzoek e.d. volgt, m.n. bespreking en evaluatie van de resultaten (vervolg)
Gedrag Manier waarop iemand zich gedraagt
Gewoonte Algemeen aangenomen gebruik, persoonlijk aangewende handeling
Hangover Vertaald kater uit het engels. In de betekenis van het onwel zijn na een drinkpartij.
HealthCare Vertaald zorgsector alles wat samenhangt met gezonheids-, welzijns-, ouderenzorg enz.
Hevige craving(hunkering) Onbeheersbaar verlangen naar verslavende middelen
Intakegesprek Gesprek bij de inschrijving van aanstaande cliënten of patiënten om na te gaan welke hulp of zorg nodig is.
Leefstijltraining:leefstijl Persoonlijke manier van leven
Medische begeleiding Artsen houden uw gezondheidstoestanden bij en begeleiden je
Misbruik Verkeerd gebruik, overdadig gebruiken.
Ontwenningsverschijnselen Afkickverschijnselen of onthoudingsverschijnselen, dit zijn symptomen die kunnen optreden na het staken of het niet tijdig of onvoldoende innemen van een middel waar men psychisch en/of lichamelijk aan verslaafd is
Opname-indicatie Indicatie is een aanwijzing
Praktijkonderzoek Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door professionals, waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op verbetering van deze praktijk.
Psychische stoornissen Een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag
Psychopathologie De leer van de psychische ziekte of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap. Het is een deelgebied van de psychologie en de psychiatrie.
Somatische Lichamelijk
Stepped care Zorgmethode volgens het principe van getrapte zorg. Stappenplan van steeds intensievere vormen van zorg, waarbij het niet de bedoeling is om alle stappen af te lopen, maar juist om met zo weinig mogelijk stappen resultaat te boeken : het opheffen van de verschijnselen.
Tabak Plantengeslacht uit de familie van de nachtschaden, de gedroogde, fijngesneden bladen die als genotmiddel, m.n. voor het roken .
Tabaksafhankelijkheid Ernstige verslaving aan tabak die voldoet aan de criteria van de ICD-10 en DSM-IV en die veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt
Terugvalpreventie Het proberen te voorkomen van het opnieuw optreden van een bepaalde aandoening, vaak een aandoening van psychische aard
Thoraxfoto Een röntgenfoto van de borstkas.
Verslavingszorg Tak van de gezondheidszorg die hulp biedt aan mensen met een verslaving.
Zelfcontroletraining Cognitieve- gedragstherapie bij patiënten met een psychotische stoornis
Justine Vermeersch
Abstinent Een persoon die zich onthoudt, meestal van alcohol.
Adequaat Correct en passend bij
Comorbiditeit De combinatie van verslaving en psychische ziekten.
Conform Volgens
Craving Craving (hunkeren) is het extreem trek hebben in (bijvoorbeeld in verdovende middelen). Craving komt vooral voor bij mensen die afkicken van heroïne of cocaïne. Men gebruikt dan een vervangend middel bijvoorbeeld methadon om de heroïneverslaving af te bouwen, maar gedurende deze periode heeft een (voormalig) drugsverslaafde regelmatig extreme behoeftes om toch weer te gaan gebruiken.
EMDR-therapie Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
evidence-based interventies Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.
Methadon Morfine-nabootser
prevalentie De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.
Protocol Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.
psychotrauma Een psychotrauma is het psychische letsel dat wordt opgelopen na een afschuwelijke gebeurtenis.
remissie We spreken over remissie als een aandoening terrein verliest en de toestand van de patiënt tijdelijk verbetert. Als alle tekens van de ziekte verdwenen zijn, gaat het om een complete remissie. Dit betekent nog altijd niet dat de ziekte volledig uitgeschakeld is.
taxatie inschatting van bijv. de waarde van het te verkopen huis…

Paulien Verschoren - Schizofrenie

Arbitrair Willekeurig, bepaald door willekeur.
Construct Een construct is een concept. Een concept, ook een begrip, is een cognitieve eenheid, namelijk de mentale voorstelling van een of meer ideeën die worden samengevat in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties.
Deficiëntie Het woord deficiëntie betekent "een tekort" en wordt veel in de medische wereld gebruikt om een tekort aan een bepaalde stof (een eiwit, enzym, vitamine, stollingsfactor) aan te duiden. Hierdoor ontstaan vaak ziekten of symptomen. Soms wordt het ook gebruikt om een "tekort aan functie" aan te duiden, bijvoorbeeld een onvoldoende werking van het immuunsysteem.
Epidemiologisch De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
Validiteit Geldigheid, het van kracht zijn.

Keylie Verschaeve - Depressie

Agonist Spier die zelfstandig werkt
Amygdala Amandelvormige kern van neuronen
Anxiogene/anxiolytisch Verminderen van angst en onrust
Comorbiditeit Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt.
Dysthymie Een psychische aandoening, een chronische en een lichtere vorm van depressie die zich kenmerkt door een gebrek aan plezier en genoegen in het leven.
Genotype De erfelijke aanleg
Hippocampus Een deel van de hersenen
HPA- as Hypothalamus- hypofyse- bijnier as
Hypercortisolemie Een verzameling van klinische tekens en symptomen die veroorzaakt wordt door een te hoog cortisolgehalte in het bloed
Meta- analyse Een onderzoek waarin onderzoeken van een bepaald fenomeen worden samengevoegd om één uitkomst te verkrijgen.
Metabole Met betrekking tot stofwisseling (= metabolisme).
Pathofysiologie Studie der levensverschijnselen onder ziekelijke omstandigheden
Profylaxe Manier om een ziekte te voorkomen
Prolactine Een hormoon dat aangemaakt wordt in de voorkwab van de hypofyse
Serotonineheropnameremmers Vormen een subklasse in de groep van antidepressiva
Tobben Onrustig en zorgelijk nadenken

Josephine Vanhee - Burn-out

depersonalisatie vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel.
dehumanisatie zware psychose waarbij menselijke kenmerken verloren gaan.
cynisme je geen volwaardig mens meer voelen en het een wantrouwige kijk op het leven.
depressie aanhoudend gevoel van neerslachtigheid ( volgens de van Dale).
midlifecrisis een identiteitscrisis in de periode rond het veertigste levensjaar .
limbisch systeem bestaat uit een aantal onderling verbonden gebieden die betrokken zijn bij emotioneel gedrag.
parasympathisch zenuwstelsel zet het lichaam meer in een rust- en herstelstad.
sympathisch zenuwstelsel zet het lichaam in een actiestad
neurotransmitters zijn chemische substanties die boodschappen door geven van neuron tot neuron

Rani Viaene - Slaapstoornissen

Neuropeptiden Het is een neurotransmitter. Het is een peptide, opgebouwd uit 36 aminozuren.
Neuro- immuunologische Studie naar de wisselwerking tussen de psyche, het zenuwstelsel en het immuunsysteem.
Electro-encefalogram Een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren.
Elektromyogram Onderzoekstechniek waarbij de elektrische activiteit van de spieren wordt gemeten, meestal in relatie tot stimulatie van de voor die spier activerende zenuw.
Electro- oculogram Apparaat dat oogbewegingen meet. Een elektrisch potentiaal van de ogen, opgemeten door elektroden op de huid rond de ogen.
Autonome activiteit Is een deel van het perifeer zenuwstelsel dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert.
Bètaritme Intense actieve gedachten en concentratie.
Alfaritme Deze golven komen voor bij mensen vanaf het tweede jaar en geven aan dat iemand op een ontspannen wijze alert is.
Thètraritme Een nog zeer instabiele slaaptoestand en de persoon kan snel teruggaan naar alfa en bèta.
Colliculi Kleine verhevenheid.
Cholinerge neuronen Betrekking hebbend op zenuwuiteinden die acetylcholine afscheiden bij het overbrengen van een impuls.
Noradrenerge neuronen Veroorzaken waakzaamheid
Serotonerge neuronen Is een neurotransmitter met een overwegend inhiberende werking.
Dopaminerge neuronen Selectief aanwezig tijdens het waken.
Narcolepsie medische ziektetoestand die zich kenmerkt door aanvallen van onbedwingbare slaap.
Inhiberend Verhinderen, verbieden, remming
Parasympaticus Verantwoordelijk voor de toegenomen doorbloeding van de genitaliën.
Adrenerg Met betrekking tot sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline.
Gelaedeerd Beschadigen of verwonden.
Melatoninesecretie Een hormoon dat door het menselijke lichaam in de epifyse wordt aangemaakt uit serotonine. Het heeft het vermogen om het ontstaan van vrije radicalen door oxidatie te beperken.
Insomnieën Bij een overheersend inslaapprobleem.
Hypersomnieën Bij een overheersend en teveel aan slaap.
Nosologie De leer van de ziekten.
Clinicus Arts die in een ziekenhuis werkt.
Slaaprestrictie Een beperking wordt opgelegd aan het aantal uren dat men in bed mag liggen.
Neurofeedback Een zelfreguleringsmethode gebaseerd op leertheorieen en meer specifiek op het paradigma van de operante conditionering.
Loes Vermaut- Bipolaire stoornis
Cognitieve gedragstherapie (CGT) Is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie.
Comorbiditeit Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt.
Cyclothyme stoornis Een cyclothyme stoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door wisselende stemmingen, waarbij hypomane episodes afgewisseld worden met periodes van uitputting met depressieve symptomen.
Genetische koppeling Genetische koppeling is de neiging van allelen die dicht bij elkaar zijn gelegen op een chromosoom samen erfelijk tijdens de meiose fase van sexuele reproductie.
Life Chart Een life chart is een boekje of computerprogramma waarin je dagelijks je stemmingen, levensgebeurtenissen en medicatie bijhoudt.
Psychoactief middel Dit zijn stoffen of substanties die uitwerking hebben op het gedrag. Deze stoffen hebben dus invloed op het gedrag of de beleving van de gebruiker.
Psychose Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld (psychische aandoening) waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is.
rapid cycling Snelle en wisselende op elkaar volgende vormen van stemmingen.

Jentel Vanhauwaert

Anti-psychiatrisch sentiment Dit is een gevoel die niet aanleunt bij de psychiatrie
Utilitaristische Het gericht zijn op onmiddellijk nut
Depressie-epidemie Dit is een situatie waar veel dieren of mensen gedurende lange tijd aan dezelfde ziekte lijden, namelijk een depressie. Dat is een ziekelijke neerslachtigheid van een persoon.
Kapitalistische samenleving Een samenleving waarin het belangrijk is om winst te maken in de vorm van geld
Neoliberale marktdenken Economisch systeem dat gebaseerd is op de minimalisatie van kosten, de maximalisatie van winsten en de minimalisatie van concurrentie van economische blokken.
Zero sum games Dit is een onderhandelingssituatie waarbij de belangen van de partijen recht tegenover elkaar staan. Als de ene wint, verliest de andere.
Deviatie Afwijking van het normale
Remissie Het verminderen van ziekteverschijnselen
Monolistisch probleem Geïntrigeerd probleem

Michiel Dezwarte - Gender identiteitsstoornissen

Cross-gendergedrag Wanneer iemand een duidelijke voorkeur heeft om dingen te doen die passen bij het genderrolgedrag van het andere geslacht.
Cross-seks hormonen Hormonen die de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken van het andere geslacht induceren.
Genderdysforie Is zich ongelukkig voelen met de biologische sekse.
Genderidentiteit Heeft betrekking op iemands beleving over zijn of haar man of vrouw zijn.
Genderrolgedrag Is het gedrag dat kenmerkend is voor de ene dan het andere geslacht.
Seksuele Oriëntatie Heeft betrekking op seksuele aantrekking tot mannen, vrouwen of beide.