Juridische En Maatschappelijke Context

Laura Verhaeghe- Dwangstoornis

1. Juridische documenten

Ik vind geen juridische bronnen over dwangstoornissen. Ik besloot een juridische bron te zoeken over het ruime thema psychische stoornissen.

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren van 30 maart 2015, in codex Vlaanderen.

Vlaamse Codex (2015) Geraadpleegd op 10 december 2015 van,http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1025408.html

In dit document vindt u de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context. Om optimaal in te spelen op die noden opteren we expliciet voor een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (2015) geraadpleegd op 10 december 2015 van, http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/pdf/implementatie-van-het-nieuw-geestelijk-gezondheidsbeleid

2. Maatschappelijke context

jo_vandeurzen.jpg De bevoegde minister voor de geestelijke gezondheidszorg is Jo Vandeurzen (CD&V 2015) Geestelijke gezondheid maakt deel uit van de gezondheidzorg. Het is een wetenschap die zich toepast op de psychische gezondheid van mensen. Ze streven naar beter kwaliteit van leven en proberen psychische problemen te voorkomen. (Wikipedia 2015)
vvad.PNG Er is een maatschappelijke organisatie die instaat voor dwangstoornissen namelijk VVAD (Vlaamse Verenging angst en dwang).. Aangezien er in Vlaanderen geen vereniging bestond rond OCS is het goed om een Vlaamse vereniging op te richten, de Vlaamse Vereniging Angst en Dwang. Het is een zelfhulpgroep. De organisatie organiseert voordrachten voor scholen, verengingen enzovoort. De bedoeling is om het taboe wat te doorbreken. Ze benadrukken dat het vooral professionals zijn.

Bronnen:
CD & V (2015) Jo Vandeurzen geraadpleegd op 12 december 2015 van, http://jo.vandeurzen.cdenv.be/nl/bevoegdheden-wvg

Wikimedia Foundation (2015) Geestelijke gezondheidszorg geraadpleegd op 12 december 2015 van, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg

Maud Verhelst - Borderline

1. Juridische documenten
Ik zocht op verschillende plaatsen naar juridische bronnen (o.a. Juriwel en het Belgisch Staatsblad) maar vond nergens regelgeving die met mijn thema te maken had.

2. Maatschappelijke context

Maggie De Block:

maggie.jpg

Verantwoordelijke minister Maggie De Block is minister voor sociale zaken en volksgezondheid.
Maggie De Block is lid van de open Vld.

CGG: CGG (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg) is een maatschappelijke organisatie die algemene psychische hulp en begeleiding verstrekt aan bepaalde doelgroepen in hun leefomgeving, maar ook biedt het CGG diensten aan verschillende andere voorzieningen en hulpverleners.
Ze houden zich vooral bezig met mensen die een ernstig psychisch probleem hebben.
Ze willen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen die financieel kwetsbaar zijn.

Elien Verbeke
1 Juridische context

Via Juriwel – Vlaamse Codex heb ik zitten zoeken naar Juridische documenten. Je vind geen juridische documenten over Anorexia. Daarna heb ik zitten zoeken via de zoekterm geestelijke gezondheidszorg.
Ik heb een decreet gevonden betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Dit decreet is gevormd op 18/05/1999. Het staat op pagina 27428 in het staatsblad en is in werking getreden op 01/01/2000.

Vlaamse Codex (2015) Geraadpleegd op 13 december 2015 van http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006760.html

Dit was wel een moeilijke opdracht om goede juridische bronnen te vinden.

2 De maatschappelijke context (politiek/beleid/visie/groeperingen)

De minister voor geestelijke gezondheidszorg is Jo Vandeurzen (CD&V 2015). De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een vakgebied van de gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg is een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt

ANBN:Ik heb een maatschappelijke organisatie gevonden. Deze organisatie heet ANBN (Anorexia Nervosa- Boulimia Nervosa). Deze organisatie is een informatie- ene ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. Het inloophuis is gelegen in Leuven.
Bronnen
CD & V (2015) Jo Vandeurzen geraadpleegd op 14 december 2015 van, http://jo.vandeurzen.cdenv.be/nl/bevoegdheden-wvg
Geerinckx, J. (1980 ). ANBN. Opgehaald van Website van Joke Geerinckx : http://www.anbn.be/

Kimberly Vincke

1. Juridische documenten
De verslavingszorg is niet zo een relevant thema in de hedendaagse maatschappij er zijn amper wetgevingen opgesteld hiervoor.
- Revalidatieovereenkomsten binnen de verslavingszorg. (website van gezin, welzijn en gezondheid)
- Protocol van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator. (Vlaamse Codex)
- Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid
- Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW VAD inzake een project met betrekking tot de kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg.(Belgisch Staatsblad)

2. Maatschappelijke context
Er zijn twee ministers die zich momenteel bezighouden met het thema volksgezondheid.
jo_vandeurzen.jpg Minister Jo Verdeuzen lid van de CD&V) heeft als standpunt: Vlaanderen wil bredere aanpak in zorg voor verslaafden.
maggie.jpg Minister Maggie De Block (lid van de Open Vld.)

Justine Vermeersch - Posttraumatische stressstoornis

1. Juridische documenten
Ik nam een kijkje op de zoekfunctie van het Vlaamse Codex. Ik tikte als trefwoord ‘ziektepreventie’ in. Ik kwam tot 39 documenten. Ik heb vier besluiten eruit gehaald. Maar ze zijn niet heel concreet omdat ze zeer ruim gezien worden.

  • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht. (2009, juni 5). Vlaanderen, België: De Vlaamse Regering.
  • (2012). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In Belgisch Staatsblad (p. 31885). Vlaamse Regering.
  • (2008). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. In het Belgisch Staatsblad (p. 15371). De Vlaamse Regering.
  • (2015). Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen. In Belgisch Staatsblad (p. 15452). De Vlaamse Regering.

2. Maatschappelijke context:
De verantwoordelijke minister voor volksgezondheid is Maggie De Block. Ze is lid van de OpenVld. Jo Vandeurzen is de Vlaamse minister van volksgezondheid. Hij is lid van de CD&V.

Paulien Verschoren - Schizofrenie

1. Jurisdische documenten

Eerst had ik het wat moeilijk met juridische documenten te vinden over mijn onderwerp schizofrenie, daarna gebruikte ik de zoekterm psychische stoornis maar die leverde ook praktisch niet op.

Uiteindelijk gebruikte ik de term geestelijke gezondheidszorg en dat leverde me veel meer resultaten op in de Vlaamse Codex. Er werden 326 artikels in 157 verschillende documenten gevonden.

Ik heb onder andere een besluit van de Vlaamse regering inzake erkenning en betoelaging van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg gevonden van 12 oktober 1988. Dit besluit werd pas op 14 februari 1989 opgenomen in het Belgisch staatsblad en staat op pagina 2637. Het besluit was slechts geldig tot 31 december 1999.

Vlaamse Codex (2015, December 16). Opgehaald van Vlaamse Codex: http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1000202&param=informatie

Een recenter juridisch document is het protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling van 30 maart 2010.

Vlaamse Codex (2015, December 16). Opgehaald van Vlaamse Codex: http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020631&param=informatie

2. Maatschappelijke context

Jo Vandeurzen (CD&V) is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Concreet wil dit zeggen dat hij ook verantwoordelijk is voor de geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg richt zich op:

- Het voorkomen van psychische aandoeningen.
- Het behandelen en genezen van psychische aandoeningen.
- Het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving.
- Het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

GGZ Nederland(2015, December 16 ). GGZ sector. Opgehaald van GGZ Nederland: http://www.ggznederland.nl/pagina/ggz-sector

Een maatschappelijke organisatie kan ik niet vinden…

Keylie Verschaeve - Depressie

1.Juridische documenten
Artikel 5 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse zorgverzekering (Vlaamse codex, 15 februari 2008)

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie (Belgisch Staatsblad, 23 november 2015)

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 2015 houdende benoeming van leden van Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Belgisch Staatsblad, 25 november 2015)

2. Maatschappelijke context
Rode neuzen Dag
Samen met heel Vlaanderen wil men geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Rode Neuzen Dag wil het taboe doorbreken en via humor de problematiek bespreekbaar maken. Het ingezamelde geld wordt samengebracht in het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De stichting gebruikt het geld om allerlei initiatieven te ondersteunen die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen.
Ik vind dat een zeer goed initiatief. 1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen. Het is dus zeker zinvol om zo’n actie te organiseren. Het is zowel positief voor de jongeren zelf omdat ze meer hulp krijgen. Maar ik denk dat het ook zeer hulpvol is voor ouders en familie omdat met het taboe probeert te verbreken.

Minister Vervotte start een project voor meditatieve behandeling om depressie- herval te voorkomen.
Er zijn vele voorzieningen, vooral psychiatrische ziekenhuizen waar personen met een depressie terecht kunnen. Vaak is dat ook voor mensen met andere psychische problemen.
Er bestaan ook zelfhulpgroepen, deze hulp is toegankelijker en laagdrempelig.

Josephine Vanhee

1. Juridische documenten

Ik zocht naar Juridische documenten over mijn thema, maar die heb ik niet gevonden.

2. Maatschappelijke context

• Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin is Jo Vandeurzen. Jo Vandeurzen is lid van de CD&V

• Minister van sociale zaken en volksgezondheid is Magie De Block. Magie De Block is lid van de open vld

• Vlaamse minister van werk, economie, innovatie en sport is Philippe Muyters. Philippe Muyters is lid van de N-VA.

Rani Viaene

1. Juridische documenten

Onder de verschillende zoektermen die ik gebruikt heb ( slaapproblemen wetten, slaapstoornissen juridische documenten…) heb ik geen juridische documenten gevonden. Toen ik probeerde om via de zoekterm ‘inname medicatie voor slaapstoornissen wetten’ info te verkrijgen bekwam ik enkel deze wet: Al de middelen waar het in deze bladzijden over gaat, zijn als geneesmiddel onderworpen aan wetten in verband met verkoop, publiciteit en informatie. Zo moet elk geneesmiddel vergezeld gaan van een bijsluiter in een toegankelijke taal. Slaap-en kalmeringsmiddelen en antidepressiva koop je op doktersvoorschrift bij de apotheker, terwijl een aantal pijnstillers zonder voorschrift te krijgen is, behalve als ze zijn samengesteld met codeïne: daar is sinds 2002 een voorschrift voor nodig.

Website: http://www.vad.be/media/9219/drugsetc_factsheet_medicatie.pdf

2. Maatschappelijke context

De maatschappelijke organisatie voor slaapgeneeskunde van kempenhaeghe is een van de grootste multidisciplinaire slaapcentra van Nederland. Ze bieden een uitgebreide diagnostiek en behandeling als het gaat om ernstige en complexe slaapstoornissen.

Website: http://www.kempenhaeghe.nl/slaapprobleem/32/5/67/0/0/Specialisatie-slaapgeneeskunde/

Loes Vermaut

1. Juridische documenten
Juridische bronnen opzoeken over depressie en dergelijke zoektermen waren zeer beperkt. Bij de zoekterm Bipolair vond ik geen wetten.Ik vond alleen maar informatie in de Vlaamse Codex over depressie.

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, in Vlaamse Codex.
Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid 2010, in Vlaamse Codex.

2. Maatschappelijke context
jo_vandeurzen.jpg Jo Vandeurzen minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid. Geestelijke gezondheid kan worden omschreven als een toestand die een persoon toelaat om zich optimaal te ontwikkelen op psychisch, intellectueel en emotioneel vlak, voor zover deze ontwikkeling van andere personen niet benadeelt. Elke persoon heeft recht op gezondheidszorg.

(http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Nota%20GGZ%20_2_.pdf )

logo%20zorg%20en%20gezondheid.JPG Het is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven. Zoals bijvoorbeeld zelfdoding ten gevolge van depressie. Er wordt professionele hulp aan geboden.

( https://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Depressie-en-zelfdoding/Bij-wie-kunt-u-terecht-voor-hulp-over-zelfdoding-/ )

Jentel Vanhauwaert

1. Juridische documenten
Na lang zoeken vond ik 4 artikels:
Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (17/07/1999). Geraadpleegd op 06/12/2015 op http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006760.html

Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg (29/12/2005). Geraadpleegd op 06/12/2015 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1014157&param=informatie

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (20/03/2009). Geraadpleegd op 06/12/2015 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1017767&param=informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk. (21/06/2013). Geraadpleegd op 07/12/2015 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023136&param=informatie

2. Maatschappelijke context
De minister van welzijn is op dit moment Jo Vandeurzen. Hij is lid van de CD&V. Ik vond niet echt informatie over psychische stoornissen. Dit is volgens mij een weinig besproken item in de politiek waardoor ik hierover niet echt bruikbare documenten heb gevonden.

Michiel Dezwarte

1. Juridische documenten
Ik zocht op verschillende bronnen naar wetteksten over mijn onderwerp. Maar na lang zoeken heb uiteindelijk niks gevonden.

2. Maatschappelijke context
De bevoegde minister voor de geestelijke gezondheidszorg is Jo Vandeurzen (CD&V 2015) en de minister voor Volksgezondheid is Maggie De Block (Open Vld)
Geestelijke gezondheid maakt deel uit van de gezondheidzorg. Het is een wetenschap die zich toepast op de psychische gezondheid van mensen. Ze streven naar beter kwaliteit van leven en proberen psychische problemen te voorkomen.

Pieter Verschueren

1. Juridische documenten
Ik heb op verschillnde overheidssites gezocht naar wetteksten en decreten, maar helaas heb ik niets gevonden.

2. Maatschappelijke context
De verantwoordelijke minister voor sociale zaken en volksgezondheid is Maggie De Block van Open vld.
De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ook wel het CGG genoemd is een maatschappelijke organisatie die algemene psychische hulp en begeleiding biedt aan bepaalde doelgroepen in hun leefomgeving. Ook bieden ze diensten aan verschillende voorzieningen en hulpverleners.
Ze zijn vooral bezig met mensen die een ernstige psychisch probleem hebben, ze willen ook toegankelijk zijn voor iedereen die help nodig heeft, dus ook voor mensen die het financieel minder breed hebben.